Personvernerklæring For Helsepersonell

Klikk her for å laste ned eller skrive ut en kopi av personvernreglene for Celgene Health Care Professionals.

1. SAMMENDRAG

Celgene anerkjenner viktigheten av, og har forpliktet oss til å beskytte personvernet til, og opplysninger om helsepersonell og annet medisinsk personell (inkludert, men ikke begrenset til leger, farmasøyter, ansatte i helsesektoren, statistikere, sykehusrepresentanter, klinikere, universiteter, offentlige myndigheter, veldedige organisasjoner) som vi samhandler med (samlet «Helsepersonell»).

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke data som behandles, hvordan og hvorfor, og om enkeltpersoners rettigheter.

Henvisninger til «Celgene», «gruppe», «tilknyttede selskaper», «vi», «oss», og «våre» er henvisninger til Celgene Corporation og tilknyttede selskaper på verdensbasis.

2. OPPLYSNINGER VI KAN BEHANDLE OM DEG

Vi lagrer kun opplysninger om deg som er nødvendig for å administrere vår relasjon med deg. Avhengig av relasjonen, kan vi behandle opplysninger om deg som omfatter: :

 • Generelle opplysninger: Navn, post- og/eller e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, og andre opplysninger som bilder, digital bildekunst og lydopptak, betalingsrelaterte opplysninger, offentlig legitimasjon (f.eks. førerkort, pass, personnummer), avtaler, kommunikasjonspreferanser; forespørsler til Celgene og spesielle betingelser (kostholdspreferanser/krav, informasjon om fremkommelighet).
 • Profesjonelle opplysninger: Som for eksempel stillingstittel, utdanningsinformasjon, profesjonelle kvalifikasjoner, resepthistorikk, arbeidserfaring, profesjonelle lisenser, nettverk og tilknyttede selskaper, programmer og aktiviteter som man har deltatt på; forfattede eller medforfattede publikasjoner, utmerkelser, styremedlemskap, profesjonelle konferanser og arrangementer, status på arbeidsforhold, innflytelsesrangering, opplysninger om reise og utgifter for enkeltpersoner.
 • Vurderingsopplysninger:Herunder interne vurderinger, tilbakemeldinger, evalueringer, klassifiseringer og prestasjonsmålinger av dine profesjonelle aktiviteter og resultater.
 • Transparens informasjon: Opplysninger knyttet til betalinger og tjenesteleveranser, fakturaer og skatterelatert informasjon.

3. INFORMASJONSKILDER

I de fleste tilfeller vil vi innhente opplysninger direkte fra deg, selv om vi noen ganger vil innhente opplysninger om deg fra alternative kilder, inkludert, men ikke begrenset til: Offentlige kilder (nettsteder, sosiale medier og andre digitale plattformer, publikasjonsdatabaser, tidsskrifter, foreningstidsskrifter, redaksjonelle nettsteder, nasjonale registre, profesjonelle registre og databaser om helsepersonell), eller tredjepartsleverandører og tjenesteleverandører som opptrer på våre vegne.

4. HVORFOR BRUKER VI OPPLYSNINGENE DINE

Vi vil kun behandle opplysninger til tillatteformål etter gjeldende lover, som kan variere avhengig av hvor du bor og hvor vi driver virksomhet. Vi kan behandle opplysninger om deg for å:

 • Drive vår virksomhet: For eksempel ved å svare på spørsmål og kommentarer, styre samarbeid og betalinger, administrere data der internasjonale eller forretningsreiser er nødvendig for opplæring eller rådgivning, invitere deg til arrangement eller til å delta i våre aktiviteter, rådgi om aktiviteter som omfatter Helsepersonell, helseorganisasjoner, pasientorganisasjoner, enkeltpasienter og kliniske studieorganisasjoner, og for å gi helsepersonell nødvendig litteratur for å bestemme behandling, samt andre kommersielle aktiviteter som blant annet anskaffelsen av vitenskapelig informasjon;
 • Etterleve lovfestede krav, beste industripraksis og etiske forpliktelser:For eksempel rapportering av samhandling med helsepersonell for transparensformål, håndhevelse av våre bruksvilkår eller andre juridiske rettigheter, etterleve gjeldende lover, reguleringer og anmodninger fra offentlige etater, dvs. samsvar med opplysningsinnhenting i legemiddelovervåkning og rapporteringsforpliktelser og være i samsvar med industristandarder og våre retningslinjer;
 • Oppnå strategiske og forskningsmål: For eksempel vil vi engasjere viktige opinionsledere for å gjøre oss bedre rustet til å ta mer informerte og objektive beslutninger;
 • Kommunikasjon i forbindelse med driften: For eksempel kommunikasjon med enkeltpersoner, enheter og institusjoner i forbindelse med våre forretningsaktiviteter. Anskaffelsen av tjenestene og håndtering av relasjonene med kunder og potensielle kunder. Markedsføring og kommersiell kommunikasjon hvor dette er tillatt ved lov.
 • Utføre sikkerhetstiltak, samt avdekkeog –forebygge svindel: For eksempel, ved å sørge for sikkerhet og konfidensialitet av opplysningene, sikre et trygt miljø på våre arrangementer, anlegg eller i nettverkene våre.
 • Andre formål som er relevant i relasjonen mellom Celgene og helsepersonell.

Vi vil behandle opplysninger til andre formål, der dette er tillatt etter lov (som for arkivering, vitenskapelige formål eller markedsundersøkelser l) eller når vi er rettslig pålagt å gjøre det (som for rapportering av opplysninger til Celgenes risikoledelse eller for å oppfylle forpliktelser i tilknytning til legemiddelsikkerhet).

Rettslig grunnlag for behandling

Vi kan behandle opplysninger basert på et eller flere av følgende rettslige grunnlag:

 • Du har gitt samtykke(i slike tilfeller kan samtykket trekkes tilbake til enhver tid);
 • Det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre kontraktuelle forpliktelser vi har ovenfor deg;
 • Der påkrevd for å sikre vitale interessertil enkeltpersoner;
 • Behandlingen er nødvendig for å være i samsvar med lovbestemt eller juridisk forpliktelse;
 • Under visse omstendigheter er behandlingen av opplysninger nødvendig for å sikre Celgenes eller tredjeparters legitime interesser– for eksempel vår behandling av opplysninger for vitenskapelige og statistiske forskningsformål, for legemiddelsikkerhet og risikostyring, samt for å danne forretningsrelasjoner og drive virksomhet, som inkluderer markedsføring og strategiske tiltak.

Behandlingen av opplysninger for vitenskapelige forskningsformål anses for å være i samsvar med de formål opplysningene opprinnelig ble innhentet for.

Merk at der du har en avtale med oss, eller der det er pålagt å gi informasjon dersom anmodningen om opplysninger ikke er besvart, kan vi være ute av stand til å oppfylle våre forpliktelser overfor deg, eller oppfylle lovpålagte rapporteringsforpliktelser (f.eks. der helsepersonell rapporterer om bivirkninger fra legemidler). 

Spesielle opplysningskategorier

I tillegg til det ovennevnte, der vi behandler spesielle kategorier av personopplysninger til personer i spesifiserte jurisdikasjoner – for eksempel opplysninger om helsen til enkeltpersoner – skal vi kun gjøre dette i henhold til våre lovforpliktelser.

Vi er avhengig av visse betingelser, inkludert, men ikke begrenset til:

 • der enkeltpersoner gir uttrykkelig samtykke(f.eks. opplysninger om fremkommelighet der de deltar på Celgene-arrangement);
 • der påkrevd p.g.a. rettigheter og forpliktelser knyttet til ansettelsesforhold;
 • eller til formål som er nødvendige i anskaffelsen av helsetjenester eller yrkesmedisin; og
 • nødvendige for å sikre allmennhetens interesser i offentlige helsevesen, som det å beskytte mot alvorlige trusler mot helse på tvers av landegrenser, eller sikre høye standarder for kvalitet og sikkerhet i helsetjenester og for medisinske produkter eller medisinsk utstyr.

5. HVOR BEHANDLER CELGENE OPPLYSNINGENE DINE

Vi har hovedkontor i USA og driver virksomhet globalt. Opplysninger om enkeltpersoner kan være tilgjengelig for vårt hovedkontor i USA og for noen av våre tilknyttede selskaper, og utvalgte leverandører og partnere, på verdensbasis. Der vi behandler opplysninger i land som ikke gir samme beskyttelsesnivå som en enkeltpersons eget land, vil Celgene implementere rimelige og passende rettslige og sikkerhetsmessige tiltak for å beskytte dine opplysningene mot uautorisert tilgang, bruk, og utlevering, inkludert, men ikke begrenset til, vedlikehold av bindende kontrakter som krever tilstrekkelig beskyttelse av opplysninger om enkeltpersoner.

For borgere i EØS – når vi overfører opplysningene dine utenfor EØS eller Sveits, vil vi ta de nødvendige stegene for å sikre at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er på plass for å beskytte opplysningene dine. Slike sikkerhetstiltak omfatter bruken av EU-kommisjonens godkjente standardavtaler.

6. UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi utleverer personopplysninger der det er et saklig behov for å oppnå våre forretningsmål for virksomheten og der det er lovpålagt. Opplysninger vil kun utleveres i henhold til gjeldende lover, og tilstrekkelige sikkerhetstiltak vil etableres, der mulig, for å beskytte opplysningene dine. Vi kan utlevere opplysninger innad i Celgene Corporation og til våre globale tilknyttede selskaper.

For å drive vår virksomhet, kan vi også utlevere opplysninger til tredjeparter, som for eksempel allmennheten / tilsynsmyndigheter / offentlige etater (myndigheter, inkludert avdelinger for sosiale og andre ytelser), tredjeparter som leverer tjenester til oss (herunder revisjoner, IT-tjenester, bistand i klinisk utprøving og studier eller aktiviteter i overenstemmelse med helsevesenet), forretningspartnere og samarbeidspartnere (som eksterne forskere).

Hvis vi eller våre eiendeler, i vesentlig grad, blir kjøpt av en tredjepart, vil personopplysninger lagret av oss omfattes av de overførte eiendeler.

Vi kan også utlevere opplysninger for å håndheve avtaler vi har med deg; eller for å beskytte våre rettigheter, vår eiendom eller sikkerheten til våre ansatte, pasienter eller andre (dvs. besøkende på Celgenes områder).

7. KLASSIFISERING, AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING OG DINE RETTIGHETER

Dine personopplysninger kan kombineres med opplysninger vi allerede har om deg eller som vi har innhentet gjennom offentlige kilder, slik som vitenskapelige og medisinske publiseringer, nasjonale registre og internett. Vi kan også utføre interne vurderinger, evalueringer, klassifiseringer eller målinger av dine aktiviteter og/eller dine prestasjoner (der anvendelig).

Celgene bruker en algoritme for å rangere helsepersonell etter deres forskningsaktivitet (inkludert publikasjoner) og evner (som antall års erfaring og kvalifikasjoner). Gjeldende satser for foredrag og deltakelse på arrangement angis etter rangeringen av helsepersonellet.

Alle endelige beslutninger tas manuelt av en fysisk person.

8. INDIVIDUELLE VALG: RETTIGHETER OG TILGANG TIL OPPLYSNINGER

Tilgang, revidering og sletting

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du rett til å be om en kopi av opplysningene dine lagret av oss. Du har rett til å revidere, korrigere eller slette slike opplysninger. Dine rettigheter til disse opplysningene kan være gjenstand for avgrensede juridiske og regulatoriske begrensninger. Vennligst se  «Kontakt oss»-avsnittet i denne personvernerklæringen.

Valg om markedsføring

Du kan ha rett til å protesterte mot at opplysninger blir brukt i direkte markedsføring og til å sende vitenskapelige opplysninger og nyhetsbrev. Der denne rettigheten gjelder må du velge dette alternativet bort eller «avslutt abonnement»-funksjonaliteten i kommunikasjonen. Hvis du har registrert deg på nett eller på annet vis og har en brukerkonto, kan du oppdatere opplysningene og preferansene dine her. Vennligst se «Kontakt oss»-avsnittet i denne personvernerklæringen.

Innvendinger mot behandling og ytterligere rettigheter

Under gjeldende personvernlovgivning, der vi har legitime interesser eller allmennhetens interesser for å behandle dine opplysninger og der vi utfører direkte markedsføring, kan du formelt protestere mot behandlingen av dine opplysninger til disse formålene. Du bør tydelig skrive «innvending mot behandling» når du kontakter oss for å utøve denne retten til å protestere mot behandlingen.

Under visse omstendigheter har du ytterligere rettigheter til å begrense aspekter av behandlingen av opplysningene dine, eller be om en kopi av opplysningene levert til deg, eller en tredjepart, i digital format.

Vennligst se  «Kontakt oss»-avsnittet i denne personvernerklæringen.

Rett til å klage til Datatilsynet

Du har rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger direkte til Datatilsynet, hvis du mener at vi har behandlet opplysninger på en måte som er ulovlig eller bryter med dine rettigheter i henhold til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Uten å begrense retten til å klage direkte til myndighetene, er vi forpliktet til å beskytte personopplysninger, og klager kan sendes direkte til oss. Se avsnittet «Kontakt oss» i denne personvernerklæringen.

9. HVOR LENGE LAGRER VI OPPLYSNINGENE DINE

Vi tar sikte på å ikke lagre opplysningene dine utover det som er nødvendig for det spesifikke formålet eller formålene de ble innhentet for. Opplysninger kan lagres i lengre perioder hvor gjeldende lover eller forskrifter krever dette, eller tillater at vi gjør dette.

10. BESKYTTELSE AV OPPLYSNINGER - SIKKERHET

Vi har implementert tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene dine. I håndteringen av dine opplysninger, tar vi rimelige steg for å beskytte opplysningene mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, utlevering, endring eller destruering.

11. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen ved å publisere endringer på www.celgene.no/personvernpolicy/personvernerklaering-for-helsepersonell. Der det gjøres vesentlige endringer, vil vi, der dette er lovpålagt,varsle enkeltpersoner direkte, eller publisere varselet på et lett synlig sted på www.celgene.no/personvernpolicy. Vennligst se jevnlig på nettstedet for oppdateringer.

12. KONTAKT OSS

For helsepersonell i EØS/Sveits, Asia, Midt-Østen og Afrika: Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, eller ønsker mer informasjon om Celgenes praksis vedrørende behandling av personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud ved å fylle ut skjemaet eller sende anmodningen per post til:

Europeiske personvernombudet
Route de Perreux 1,
2017 Boudry,
Sveits

For helsepersonell i USA eller Canada: Kontakt Celgene Global Office ved å fylle ut skjemaet eller ved å sende det per post til:

Chief Privacy Officer
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
USA

Sist oppdatert: Mai 2018